JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CRIKVENICA

Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice nalazi se u Vinodolskoj ulici br 16. Sastoji se od iskusnih i dobro obučenih vatrogasaca uvijek spremnih da se suoče sa vatrenom stihijom u spašavanju svojih građana i njihove imovine od požara.
U slu?aju po?ara nazovite 193

Novosti
Va?ne napomene
LOŽENJE NA OTVORENOM
Loženje na otvorenom: Kako ste već i upoznati, do 01.lipnja je dozvoljeno spaljivanje na otvorenom uz prijavu vatrogascima. kojima tada dajete svoje podatke (ime,prezime,broj mobitela ili telefona) i podatke o spaljivanju (mjesto spaljivanja, što spaljivate i od kada do kada). Eventualno ako je jako vjetrovito nećete dobiti od vatrogasaca dozvolu za spaljivanje jer tada postoji realna opasnost od širenja požara.
GRADSKA ODLUKA O SPALJIVANJU OTPADA
: Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 39/13 i 48/15), Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN broj 142/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 26/09,34/09-ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 15. prosinca 2016 donijelo je ODLUKU o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Poglavlje IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Članak 19. Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni: - održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove, - uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl. najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, - uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom. Članak 20. Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada na način spaljivanja , vlasnici su dužni: - prijaviti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Crikvenice mjesto i vrijeme spaljivanja. Javna vatrogasna postrojba neće odobriti spaljivanje ukoliko je na području županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru kako je to navedeno člankom 21. ove Odluke. - spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, - tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala, - spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.), -nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom. Članak 21. Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 01.lipnja do 31.listopada tekuće godine, a izvan toga razdoblja ukoliko je na području Primorsko-goranske županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru.

Postupanje u slu?aju po?ara

Brojevi na koje mo?ete dojaviti po?ar: 193 ili 112

Pri telefoniranju govorite razgovjetno te dajte sljede?e podatke:

 • Mjesto po?ara ili doga?aja – navedite adresu.
 • Vrstu nesre?e – nastojte ukratko opisati prirodu nesre?e. ?to se dogodilo, ?to gori, koji kat objekta, da li se ?ula eksplozija…
 • Posebne okolnosti – ima li unesre?enih ili ugro?enih? Ima li posebnih opasnosti (eksplozija, uru?avanje i sl.)?
 • Predstavite se!

Po?ar stana

Nazovite broj?193 i prijavite doga?aj:

 • Djelujte i pona?ajte se ?to smirenije.
 • Ne ulazite u stubi?te ako je ono ispunjeno dimom
 • Ne koristite dizalo
 • Zatvorite sve prozore i vrata svog stana da bi se sprije?io ulazak dima. Ako je potrebno, mokrim krpama ili plahtama popunite pukotine na vratima. Ako ste u stanu, ?ekajte na prozoru vatrogasce kako bi vas uo?ili. Oni imaju posebna vatrogasna vozila namijenjena spa?avanju s visina.

Zapaljenje ulja u loncu ili tavi

Ovo je vrlo opasna vrsta zapaljenja

 • Isklju?ite plin ili struju na ?tednjaku i kuhinjsku napu.
 • Za?titite ruke, glavu i otkrivene dijelove tijela.
 • Prekrijte po?ar poklopcem ili vatrootpornim pokriva?em.
 • Ne ulijevajte vodu u vru?e ulje, to je vrlo opasno, jer dolazi do rasprskavanja goru?e masti i ulja te pro?irenja po?ara!

Po?ar elektri??nih ure?aja

Po?ar elektri??nih ure?aja nikako se ne smije gasiti vodom

 • Ukoliko je to mogu?e stavite ure?aj u beznaponsko stanje (izvadite utika? iz uti?nice ili prekinite strujni krug na osigura?u).
 • Za ga?enje koristite aparate s uglji?nom dioksidom (CO2) ili prahom. Ugu?ite po?ar prekrivanjem. Prekriva?i ne smiju biti od sinteti?kih materijala, ve? od pamuka ili vune.
 • Ne koristite vodu za ga?enje po?ara ukoliko je ure?aj pod naponom.

Po?ar dimnjaka

Zapazite li po?ar ?a?e u dimnjaku, odmah izvijestite vatrogasce.

 • Ne ubacujte ni?ta uz dimnjak i pripazite da se po?ar ne pro?iri na drvenu konstrukciju ili neki drugi gorivi materijal u blizini.
 • Vodom mo?ete gasiti samo okolni gorivi materijal.
 • Voda se ne smije ulijevati u dimnjak jer bi nastala nagla fizikalna eksplozija vodene pare, ?to je vrlo opasno po osobe u blizini. Voda se ne smije polijevati niti po vanjskim dijelovima dimnjaka radi opasnosti od pucanja stijenki.

Plinska boca

Ukoliko plin po?ne izlaziti pod tlakom iz plinske boce i zapali se, ne trebate se bojati jer ne?e do?i do eksplozije. Za?titite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite je vodom.

Vatrogasci

Vatrogasna djelatnost

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zastite od pozara i eksplozija, gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom i eksplozijom, pruzanje tehnicke pomoci u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrecama, ekoloskim i inim nesrecama. Vatrogasna djelatnost je strucna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Odredbe se ovoga Zakona ne primjenjuju na osnivanje, ustroj i djelovanje vatrogasnih postrojbi u oruzanim snagama Republike Hrvatske.

Vatrogasac je osoba koja je obu?ena za ga?enje po?ara, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera za?tite od po?ara i eksplozija, spa?avanja ljudi i imovine ugro?enih po?arom i eksplozijom, pru?anja tehni?ke pomo?i u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja drugih poslova u ekolo?kim i inim nesre?ama. Vatrogasci se bave vatrogasnom djelatno??u. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera za?tite od po?ara i eksplozija, ga?enje po?ara i spa?avanje ljudi i imovine ugro?enih po?arom i eksplozijom, pru?anje tehni?ke pomo?i u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesre?ama, ekolo?kim i inim nesre?ama. Vatrogasci rade u vrlo raznolikim uvjetima. Pri ga?enju po?ara i drugim akcijama izlo?eni su mnogim ?tetnim utjecajima. Naj?e??e su izlo?eni opasnosti od plamena, dima, otrovnih para, uru?avanja objekata, pada predmeta i kemikalija. U akcijama su gotovo stalno izlo?eni vlazi i raznim vremenskim utjecajima sunce, ki?a, snijeg.

Vatrogasne postrojbe

Vatrogasna postrojba mo?e biti:

 • javna vatrogasna postrojba koja se osniva za podru?je op?ine ili grada, dobrovoljna ili profesionalna
 • postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog drustva
 • profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu
 • postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog drustva u gospodarstvu
 • postrojba za brzo djelovanje (u daljnjem tekstu: intervencijska postrojba)
Intervencije
Korisni linkovi
GRAD CRIKVENICA   http://www.crikvenica.hr
Navigacija   http://wego.here.com/?x=ep&map=45.1667,15.5,10,normal
Vrijeme Crikvenica   http://www.accuweather.com/hr/hr/crikvenica/114487/weather-forecast/114487
Portal Crikvenice i okolice   http://www.crikva.hr/
INDEX Opasnosti od požara raslinja   http://www.vz-pgz.hr/hr/indeks_opasnosti_od_pozara_raslinja_za_04_srpanj_2019/391/31
spaljivanje biljnih ostataka   http://www.vz-pgz.hr/hr/spaljivanje_biljnih_ostataka_losa_je_navika_i_prijetnja_sigurnosti/459/31
Sve o koronavirusu u Republici Hrvatskoj   http://vlada.gov.hr/koronavirus
Zakon o Vatrogastvu   http://www.zakon.hr/z/305/Zakon-o-vatrogastvu
Koronavirus...COVID 19   http://www.koronavirus.hr/
"NAZOVI 193" - Glasilo Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije   http://www.vz-pgz.hr/hr/glasilo/140/36
ODLUKA o odabiru kandidata za prijem u radni odnos VATROGASAC   http://www.jvp-crikvenica.hr/PDF/ODLUKA%20o%20odabiru%20kandidata%20za%20prijem%20u%20radni%20odnos%20VATROGASAC.pdf
ODLUKA o odabiru kandidata za prijem u radni odnos VATROGASAC-vozač vatrogasnih vozila   http://www.jvp-crikvenica.hr/PDF/ODLUKA%20o%20odabiru%20kandidata%20za%20prijem%20u%20radni%20odnos%20VATROGASAC-voza%c4%8d%20vatrogasnih%20vozila.pdf

53.Cheap Yeezys 350 Boost At first glance, bikepacking might seem like the kind of sport with a steep entry point. In addition, I have asked the developer to attend this month's Lake Edge Neighborhood Association meeting on Monday to provide an update on the plan and to hear feedback from neighbors.. This year we will use a new interactive session focused on prioritizing spending to ensure budget decisions are consistent with achieving our goals for Madison. In my experience hdmi cables are much more reliable. Yeezy 350 V2 Zebra Restock, Yeezy 350 V2, Cheap Yeezy Boost 350 Low Price, Yeezy.Cheap Yeezys 350 V2 Cheap Yeezy 350 V2 Tail Light 750 replica vs authentic adidas yeezy boost 350 gray ebay adidas yeezy boost date . Cheap Yeezy Slide, adidas YEEZY SLIDE Green adidas Singapore, Cheap Fake Adidas Yeezy Slide Boost for Sale 2020, Welcome to buy cheap Yeezy Slide Online. I also included prizes available only to children, although I didn't take them home with me.. They see him as a threat." Buchanan is among those who would like to hear Republicans undertake a more robust defence Adidas Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 2203 of Trump.